Provincie stemt in met plan IJsselwind

Provincie stemt in met plan IJsselwind

Provinciale Staten van Gelderland heeft op 16 november 2022 onze plannen voor IJsselwind goedgekeurd. Een belangrijke mijlpaal waarmee coöperatieve duurzame windstroom een grote stap dichterbij is. Nu er groen licht is voor ons plan gaan wij, samen met waterschap Rijn en IJssel voortvarend verder met de verdere voorbereiding voor de uitvoering. 

De Staten van Gelderland stemden in grote meerderheid voor de plannen van IJsselwind. Veel partijen noemden de urgentie voor duurzame energie, de zorgvuldige procedure en het coöperatieve en maatschappelijke karakter van het plan. Er werd ook veel begrip getoond voor de zorgen en de weerstand bij omwonenden.

Twee moties

Met het belang van de bewoners voor ogen zijn er ook twee moties aangenomen. Ten eerste wordt er bij ons als initiatiefnemers op aangedrongen dat we zo stil mogelijke windturbines aanschaffen en daarmee onder de geluidsnorm in de vergunning blijven. Wij zullen bij de selectie en de aanbesteding van de windturbines het geluidsniveau als belangrijk beoordelingscriterium meenemen.
Ten tweede moet twee jaar na realisatie van de windturbines een geluidsbelevingsonderzoek worden gehouden onder omwonenden. Het gaat daarbij om alle geluid in de omgeving. Dus naast het geluid van de windturbines nadrukkelijk ook het geluid van het bedrijventerrein, de rondweg en het spoor. De provincie en de gemeente Zutphen hebben een belangrijke rol bij dit onderzoek en indien nodig bij het zoeken naar aanvullende maatregelen om de totale geluidhinder in het gebied te reduceren.

Het vervolg

Er is een reële kans dat omwonenden beroep zullen indienen tegen het besluit van provincie bij de Raad van State. In dat geval kan het meer dan een jaar duren voordat er uitspraak volgt van de Raad van State. Ondertussen gaan wij verder met de voorbereiding van de uitvoering. Onderdeel van die voorbereiding is dat we met de omwonenden afspraken willen maken over onder andere een minnelijke planschaderegeling en de wijze waarop omwonenden kunnen meeprofiteren met een gebiedsfonds als het project winst oplevert. In de Omgevingsadviesraad is hier de afgelopen jaren een goede basis voor gelegd.